Hotline (+84) 1800585871   |   Tuyển dụng   |   Liên hệ

Số vị trí kệ hơn 4,000 pallets. Sức chứa: 3 triệu lít thành phẩm

Hệ thống kho được thiết kế đặc biệt để đảm bảo sản phẩm bảo quản ở điều kiện môi trường tốt nhất và không gian thuận tiện xuất nhập hàng.