Hotline (+84) 1800585871   |   Tuyển dụng   |   Liên hệ

Điều lệ và quy chế

2019-01-24 18:24:03

Điều lệ này của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre là cơ sở pháp lý và là những quy tắc, quy định để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre.
Điều lệ này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 12/05/2006 và được sửa đổi và bổ sung lần thứ 05 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 24/04/2015.