ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 24/04/2017 (cập nhật)

2019-01-24 18:24:03

Các thông tin tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre ngày 24/04/2017. Vui lòng click vào thông tin bên dưới để xem hoặc tải về gồm:

1. Biên bản họp Đại hội cổ đông 2016

2.Nghị quyết Đại hội cổ đông 2016