Hotline (+84) 1800585871   |   Tuyển dụng   |   Liên hệ

CÔNG BỐ THÔNG TIN HỒ SƠ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

2019-08-13 02:35:34

Betrimex vừa công bố thông tin hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông tin bao gồm:

  • Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 03/08/2019
  • Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 03/08/2019