BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU V/V LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NGÀY 08/02/2021

2021-02-19 22:42:56

Betrimex thông báo biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến hội đồng cổ đông bằng văn bản ngày 08/02/2021