Hotline (+84) 1800585871   |   Tuyển dụng   |   Liên hệ

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

2022-05-09 17:55:02Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2021 220505_NQ02_Minutes of AGM 2021
Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm tài chính 2021 220505_BB02_Minutes of AGM 2021_1652085310