BETRIMEX VIETNAM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

2021-04-30 09:41:25

Ngày 28/4/2021 vừa qua, với sự chuẩn bị chu đáo và nghiêm túc, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Betrimex đã diễn ra thành công tốt đẹp tại tòa nhà Betrimex, TP.HCM. Tuân thủ quy định 5K của chính phủ về phòng chống Covid19, Đại hội đã diễn ra với quy mô tinh giản, Ban Chủ tọa giữ khoảng cách tối thiểu và các Cổ đông ở nước ngoài tham dự và bỏ phiếu trực tuyến.

Tại Đại hội, các Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách đầu tư năm 2021 và Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị về quản trị năm 2020 đã được trình bày.

Các tờ trình về: thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2021; Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021; thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021; thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025; Thông qua các giao dịch có liên quan cũng đã được trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả, các Tờ trình được thông qua với tỉ lệ tán thành 100% và chào đón Bà Trần Quế Trang – Phó Tổng giám đốc thường trực Betrimex được bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Thành công của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 là minh chứng cho định hướng đúng đắn của Ban Lãnh đạo, nỗ lực đạt chỉ tiêu kinh doanh của đội ngũ vận hành và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Truy cập thông tin Đại hội tại đây.

1/ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
MINUTES of THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FISCAL YEAR 2020
 
2/ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
RESOLUTION of ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE FISCAL YEAR 2020.