[TUYỂN DỤNG] THÁNG 04/2021 - ĐỢT 2

2021-04-16 10:14:35

Tại Betrimex Vietnam, chúng tôi hướng đến xây dựng môi trường năng động, đội ngũ chuyên môn cao, thấm nhuần 05 giá trị cốt lõi Betrimex.
Vui lòng liên hệ Ms Ái Vân/ Ms Vy/ Ms Hồng Nhung hoặc email thông tin CV đến tuyendung@betrimex.com.vn
Xem chi tiết tuyển dụng tại https://www.betrimex.com.vn/vi/tuyen-dung.html
---
[RECRUITMENT] APRIL 2021 - 2nd round
At Betrimex Vietnam, we aim to create an energetic working environment, highly-skilled staffs, embodying Betrimex's 05 core values.
Please contact Ms Ai Van / Ms Vy / Ms Hong Nhung or email CV to tuyendung@betrimex.com.vn