Hotline (+84) 1800585871   |   Tuyển dụng   |   Liên hệ

THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

2022-08-05 17:31:26

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu (thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ).

220804_THONG BAO NGAY CHOT DS CO DONG_TANG VON DIEU LE_up web