THÔNG QUA ĐƠN ĐỀ CỬ ÔNG NGUYỄN TRỌNG NGHĨA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BẾN TRE NHIỆM KỲ 2017-2020

Cổ đông đã chính thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nội dung sau:Thông qua đơn đề cử ông Nguyễn Trọng Nghĩa thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Bến Tre nhiệm kỳ 2017-2020, nội dung bao gốm:

1) Đơn đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre

2) Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng biên bản

3) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông chính thức bổ sung ông Nguyễn Trọng Nghĩa thành viên HĐQT CTCP XNK Bến Tre nhiệm kỳ 2017-2020

Có thể bạn quan tâm

Vui lòng chọn sản phẩm bạn muốn mua
NƯỚC DỪA
ĐÓNG HỘP
CƠM DỪA SẤY KHÔ
VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC