ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 24/04/2017.

Các thông tin tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre ngày 24/04/2017. Vui lòng click vào thông tin bên dưới để xem hoặc tải về gồm:

1.Chương trình đại hội

2.Nội quy làm việc của đại hội và thể lệ biểu quyết

3. Danh sách Ban chủ tọa, Ban thư kí, Ban kiểm phiếu

4.Báo cáo hoạt động của ban điều hành

5.Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 

6.Báo có hoạt động của ban kiểm soát 

7.Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2016

8.Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016

9.Tờ trình thông qua chỉ tiêu tài chính năm 2017

10.Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán

11.Tờ trình thông qua miễn nhiệm - bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát

12.Tờ trình thông qua thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát năm 2016

13.Dự thảo biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 

14.Dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên

15.Sơ yếu lý lịch bà Phạm Ngọc Thanh Mai

16.Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Văn Đệ

17.Sơ yếu lý lịch ông Trần Quốc Thảo

 

Các thông tin được cập nhật tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre ngày 24/04/2017. Vui lòng click vào thông tin bên dưới để xem hoặc tải về gồm:

1.Chương trình đại hội

2.Báo cáo Ban Kiểm Soát

3.Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị

4.Báo cáo hoạt động kinh doanh

5.Danh sách Ban chủ tọa, thứ kí, Ban kiểm phiếu

6.Dự thảo biên bản họp Hội đồng cổ đông 2016

7.Dự thảo nghị quyết Đại hội cổ đông 2016

8.Nội quy làm việc

9.Thể lệ bầu cử

10.Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản, Ban kiểm soát

11.Tờ trình Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất

12.Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận

13.Tờ trình các chỉ tiêu tài chính năm 2017

14.Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

15.Tờ trình bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

 

Có thể bạn quan tâm

Vui lòng chọn sản phẩm bạn muốn mua
NƯỚC DỪA
ĐÓNG HỘP
CƠM DỪA SẤY KHÔ
VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC