ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 12/1/2018: ĐỀ CỬ BÀ ĐÀO THỊ THIÊN THANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BẾN TRE NHIỆM KỲ 2016-2020

Chính thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nội dung sau đề cử bà Đầo Thị Thiên Thanh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần XNK Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2020, nội dung bao gốm:

1) Đơn đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre

2) Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng biên bản

Có thể bạn quan tâm

Vui lòng chọn sản phẩm bạn muốn mua
NƯỚC DỪA
ĐÓNG HỘP
CƠM DỪA SẤY KHÔ
VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC